Join the PragmaGO team

Our capital is people. By looking for the potential inherent in each employee, we try to understand personal aspirations, subjective expectations and preferred work style. We unite various talents and characters through a fair HR policy, clear career and remuneration paths, and a positive atmosphere.

Dołącz do zespołu PragmaGO

Current job openings


Employees about PragmaGO:


Małgorzata Milewska

Dyrektor ds. Ryzyka i Operacji

Pracuję w PragmaGO od 2005 roku. Dlaczego tak długo? Ponieważ lubię to, co robię, a PragmaGO to stabilny pracodawca, zapewniający mi bardzo dobre warunki pracy. W PragmaGO ważne są nie tylko wyniki, ale też atmosfera, a ta w naszym zespole jest bardzo przyjazna. Znamy się wiele lat, ufamy sobie i możemy na siebie liczyć. PragmaGO zawsze bierze pod uwagę wszelkie pomysły proponowane przez pracowników. Nie mam również problemu z łączeniem pracy z życiem rodzinnym – w PragmaGO dba się o to, aby zachować równowagę.

Dorota Mazur

Kierownik ds. finansowania biznesu

Pracuję w PragmaGO od 2005 roku. Dlaczego tak długo? Ponieważ lubię to, co robię, a PragmaGO to stabilny pracodawca, zapewniający mi bardzo dobre warunki pracy. W PragmaGO ważne są nie tylko wyniki, ale też atmosfera, a ta w naszym zespole jest bardzo przyjazna. Znamy się wiele lat, ufamy sobie i możemy na siebie liczyć. PragmaGO zawsze bierze pod uwagę wszelkie pomysły proponowane przez pracowników. Nie mam również problemu z łączeniem pracy z życiem rodzinnym – w PragmaGO dba się o to, aby zachować równowagę.

Bartłomiej Zając

Software Architect | Team Leader

Cenię pracę w PragmaGO.tech, ponieważ to miejsce, w którym mogę się stale rozwijać. Należę do młodego, dynamicznego zespołu, w którym dbamy o dobrą atmosferę na co dzień. Wspólnie tworzymy złożone i ciekawe funkcjonalności, dzięki którym usługi finansowe PragmaGO są innowacyjne i łatwo dostępne online. To zadania na wysokim poziomie, które przynoszą mi sporo satysfakcji. Dzięki elastycznym godzinom pracy mogę realizować zarówno cele zawodowe, jak i prywatne.

Małgorzata Milewska

Director of the company’s business affairs. Risk and Operations

I have been working at PragmaGO for 10 years, but I am constantly learning something New. The company is growing intensively all the time, and acquiring new experiences and competences is our everyday life. PragmaGO’s mission is to provide flexible financing to small entrepreneurs. We are constantly working on our offer, new products and process improvements. What is particularly important to me is that we all have an influence on how we operate and can implement our ideas. This allows us to flexibly adapt to market changes and we are constantly alongside our customers. At PragmaGO, on the one hand there is always a lot going on and we constantly have new challenges, and on the other hand we have a sense of stability when it comes to working conditions. Working at PragmaGO, I successfully combine my professional and private life.

Dorota Mazur

Dorota Mazur

The manager of the company’s business affairs. business financing

I have been working at PragmaGO since 2005. Why so long? Because I like what I do, and PragmaGO is a stable employer, providing me with very good working conditions. At PragmaGO, it is not only results that are important, but also the atmosphere, and the atmosphere in our team is very friendly. We have known each other for many years, we trust each other and can count on each other. PragmaGO always takes into account any ideas proposed by employees. I also do not have a problem with combining work and family life – at PragmaGO, care is taken to maintain a balance.

Bartłomiej Zając

Bartłomiej Zając

Software Architect | Team Leader

I value working at PragmaGO.tech because it is a place where I can constantly develop. I belong to a young, dynamic team, where we take care of a good atmosphere on a daily basis. Together, we create complex and interesting functionalities that make PragmaGO financial services innovative and easily accessible online. These are high-level tasks that bring me a lot of satisfaction. Thanks to flexible working hours, I can fulfil both professional and private goals.

Do you have any questions?Write to Monika!


Monika Rakowska - HR Manager w PragmaGO

Monika Rakowska

HR Manager